פרטי התלמיד/ה:

אנא סמן * שדה חובה

מסגרת * שדה חובה

פרטי הורי התלמיד/ה:

הרינו מבקשים להעביר את בני/ביתי, שפרטיו/ה מפורטים להלן, למוסד לימודים אחר

האם יש אחים בבית הספר אליו מבוקשת ההעברה? * שדה חובה

יש צורך במילוי טופס לאח/ות נוסף/ת? * שדה חובה

ויתור סודיות: אנו מסמיכים אתכם בזאת לקבל מידע פדגוגי או כל מידע רלוונטי אחר בנוגע לבננו/ביתנו מהמוסד החינוכי בו הוא/היא לומד/ת ולהעבירו למוסד אליו אנו מבקשים לעבור ומוותרים בזאת על חובתכם לשמירת סודיות.

הערה: לתשומת ליבכם, אישור העברה לא מהווה אישור אוטומטי של אגרת תלמידי חוץ או/ו אישור להסעה ואלה ייבחנו בנפרד

Browser not supported

Browser not supported