יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
9.1 ב מטווח ירי ינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדי רעש בלתי סבירים.