יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
8.4 הסעת נוסעים  
8.4.ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית  
8.9 מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  
8.9.א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) בעל העסק יגיש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה מסמך סביבתי על העסק הכולל פרוט: סוגי טיפולים המתבצעים במוסך, מתקני עזר, מפרט תכנית טכנית ותכנית סניטארית, פירוט מתקני טיפול בגזי פליטה מחדר צבע, פסולת חומרים מסוכנים ורעש.
8.9 ד תיקון תקרים לעסק לא תורשה כניסה של פסולת חומרים מסוכנים. צמיגים משומשים יאוחסנו בערימות. גובה כל ערימה יהיה כך שתמנע התמוטטותה. כמות הצמיגים שתאושר לאחסון בעסק תקבע בהתאם לדרישות כיבוי אש. מעבר לכמות המותרת יפנה בעל העסק את הצמיגים כשהם מקוצצים לארבעה חלקים לפחות לאתר סילוק פסולת או למתקן טיפול בפסולת מורשים ובאופן שמנע פיזור חלקי צמיגים לסביבה. מתקן קיצוץ צמיגים, במידה וקיים, יוצב על גבי משטח ולא ישירות על הקרקע. בעל העסק ינקוט אמצעים למניעת המצאות בעלי חיים ומזיקים. בעל העסק ימנע הצטברות מים והתרבות יתושים ע"י קירוי אזור אחסון הצמיגים.