יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
7.5 מכון כושר- כהגדרתו בצו רישוי עסקים  
7.7 עינוג ציבורי  
7.7 ג קרקס בעל העסק ימנע מפגעים סביבתיים כגון זיהום אוויר - כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים פסולת וכל היבט סביבתי אחר ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיטים אלו.
7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד‎  
7.7 ו דיסקוטק המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. בעל העסק יגיש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה, חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח, על ידי מדידות בשטח ו/או הערכות מקצועות, שמערכת ההגברה הקולית של העסק, כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, ומעטפת מבנה עסק עומדים בדרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990. חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקומו של הכניסה / היציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה. איגוד ערים לאיכות הסביבה רשאי לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי חוות הדעת.
7.7 ז יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע בעל העסק ימנע מפגעים סביבתיים כגון זיהום אוויר - כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים פסולת וכל היבט סביבתי אחר ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיטים אלו.