יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצהה
6.8 קניון  
6.8.א ניהולו איכות הסביבה - פסולת
    בעל העסק יציב בתחומי העסק, כלי אצירה ל: פסולת אורגנית רטובה, פסולת יבשה, פסולת אריזות, בקבוקי פלסטיק קרטון. הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המיכלים, לרבות הצורך במכולת דחס לאשפה יבשה, מכבש לקרטונים וחדרי אשפה יעודיים, בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי המועצה, בהתחשב בכמות מקומות למבקרים.
    איכות הסביבה - מניעת זיהום אוויר וריח
    בעל העסק יאפשר חיבור וגישה פיזית של כל בית אוכל, שנדרש לכך, לפיר אוורור לגובה הגג. פיר האוורור יתוכנן לאפשר התקנת תעלות לסילוק אדים ועשן מבתי האוכל, לאחר חיבורם למערכות סינון וטיהור אויר. בעל העסק יתקין מפרידי שומן טרם חיבור מערכת השפכים של הקניון, למערכת הביוב המרכזית.
    מניעת רעש
    בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק
    הוצאת סחורה
    עסק שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד מהמועצה. הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף על פי חוקי התכנון והבניה.