יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
5.1 אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים  
5.1.ב איסופה, הובלתה בעל עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין ועל ידי המועצה. בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון. אלא רק באתר מורשה על פי כל דין ועל ידי הרשות (במידה והאתר נמצא בתחומה). בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי המועצה לא יינתן אישור לאחסון כלי אצירה בשטח ציבורי. חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום מאושר או במגרש ייעודי, שיאושר לכך על ידי המועצה. בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, או בחדר האשפה שבו מוצב כלי האצירה לפסולת-בתיאום עם הבעלים או בתחנת מעבר , או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי המועצה.
5.3 שפכים וקולחין  
5.3.ג הובלתם במכליות חניית המיכלית בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום מאושר או במגרש ייעודי, שיאושר לכך על ידי המועצה. שטיפת המיכליות תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי המועצה.