יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.
 

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
4.1 ב ביצים – עיבודן בעל העסק לא יגרום למפגע ריח, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, מבית העסק. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. -פעילות העסק, לרבות ייצור פריקה טעינה ואחסון, העשויה לגרום לזיהום קרקע תבוצע על גבי משטחי תפעול אטומים ושלמים המנוקזים למערך הביוב הציבורי (דרך מתקן טיפול במידה ויידרש) באופן שימנע גלישתם אל מחוץ לתחומי העסק. -תבוצע הפרדה בין שפכים תעשייתיים לשפכים סניטרים ונגר עילי נקי. -שפכים סניטריים ינותבו ישירות למערכת הביוב הציבורית . -נגר עילי נקי לרבות מגגות ומרזבים בעסק ינותב למערכת הניקוז הציבורית .-שפכים תעשייתיים במידה ולא יעמדו בערכי הסף לפי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 ינותבו טרם הזרמתם לביוב הציבורי למתקן קדם טיפול. הדברה, במקרה הצורך, תתבצע על ידי מדביר מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה.
4.2 בית אוכל מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
4.2.א בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי: מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דגים, טרי ,קפוא, מצונן, מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי. יש להקפיד כי לעסק יוכנסו מוצרים מן החי/מזון ממפעלים בעלי רישיון: יצרן, עסק, רכב להובלת מזון בקירור.
    בעל העסק יפעל על פי הנחיות וטרינר המועצה המפורט בהנחיות הכלליות לעסקים
    מניעת זיהום אוויר וריחות
    בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, יגיש בעל העסק לאיגוד ערים לאיכות הסביבה, מסמך ובו התייחסות לנושאים הבאים: שפכים תעשייתיים, טיפול בשמן משומש, זיהום אוויר ורעש.
    בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר על פי ההנחיות של איגוד ערים לאיכות הסביבה ויפעל על פי ההנחיות שבמסמך זה.
    פסולת
    בעל העסק יציב בתחומי העסק, כלי אצירה ל: פסולת אורגנית רטובה, פסולת יבשה, פסולת אריזות, בקבוקי פלסטיק ובקבוקי זכוכית. הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המיכלים בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי הרשות. זאת בהתאם למספר כמות מקומות הישיבה שבעסק.
    מפרידי שומן
    בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
    מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב של המועצה, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב הציבורית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב של המועצה, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
    טיפול בשמן מאכל משומש
    שמן מאכל משומש ייאסף במכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. קבלות הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
    הוצאת סחורה
    עסק שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר להצבת חפצים וסחורה והוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף
    מניעת רעש
    בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.
    כללי
    בבית אוכל/מסעדה/בית קפה שבו מגישים משקאות משכרים לצריכה במקום נדרשים לתאי שירותים בתוך העסק.
4.2 ב מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום מניעת זיהום אוויר וריחות בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, יגיש בעל העסק לאיגוד ערים לאיכות הסביבה, מסמך ובו התייחסות לנושאים הבאים: שפכים תעשייתיים, טיפול בשמן משומש, זיהום אוויר ורעש. בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות.. פסולת בעל העסק יציב בתחומי העסק, כלי אצירה ל: פסולת אורגנית רטובה, פסולת יבשה, פסולת אריזות, בקבוקי פלסטיק ובקבוקי זכוכית. הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המיכלים בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי המועצה. זאת בהתאם למספר כמות מקומות הישיבה שבעסק. מפרידי שומן בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של המועצה. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למועצה וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים. טיפול בשמן מאכל משומש‎ שמן מאכל משומש ייאסף במכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. קבלות הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים. מניעת רעש בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק. כללי בבית אוכל/מסעדה/בית קפה שבו מגישים משקאות משכרים לצריכה במקום נדרשים לתאי שירותים בתוך העסק. הוצאת סחורה עסק שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד מהמועצה. הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף.
4.2 ג הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון והסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה מניעת זיהום אוויר וריחות בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, יגיש בעל העסק לאיגוד ערים לאיכות הסביבה, מסמך ובו התייחסות לנושאים הבאים: שפכים תעשייתיים, טיפול בשמן משומש, זיהום אוויר ורעש. בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות.יפעל על פי ההנחיות שבמסמך זה. פסולת בעל העסק יציב בתחומי העסק, כלי אצירה ל: פסולת אורגנית רטובה, פסולת יבשה, פסולת אריזות, בקבוקי פלסטיק ובקבוקי זכוכית. הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המיכלים בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי הרשות. זאת בהתאם למספר כמות מקומות הישיבה שבעסק. מפרידי שומן בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב הציבורית. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למועצה וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים. טיפול בשמן מאכל משומש שמן מאכל משומש ייאסף במכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. קבלות הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
4.6 א מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם - ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור של 5 טון ליום ומעלה; ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור של 50 טון ליום ומעלה  
4.6 ג‎ מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם –אחסונו‎ העסק יוקם ויופעל אך ורק במבנה סגור.
4.7 א קיוסק לא תותר מכירת משקאות משכרים בעסק