יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.
 

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
3.1. בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה  
3.4. חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  
3.4 ג מכירתם  
3.5 ב מזון לבעלי חיים - אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו העסק יוקם ויופעל אך ורק במבנה סגור. מזון יוחזק במבנה סגור, ממוזג, בטמפרטורה שנקבעה ושהומלצה ע"י יצרן המזון, במקום יבש. מזון יוחזק ע"ג מדפים בהגבהה של 30 ס"מ לפחות כך שניתן יהיה לבצע ניקיון ריצפת העסק. מזון בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף לשימוש וכן את אישור השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות. לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון לבעלי חיים פג תוקף, באריזה קרועה, פתוחה. לא תתבצענה פעולת אריזה מחדש/אריזות עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה. לא יוחזקו חומרי ניקוי/הדברה בצמוד למזון. בחנות תבוצע הדברה תקופתית ע"י מדביר מוסמך באופן שלא מסכן את המזון במקום. תיעוד ההדברה ישמר לתקופה של שנה.
3.6 ב פסדים – עיבודם  
3.7 ב תכשירים ותרכיבים לסיווג ווטרינרי – אחסונם