יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.
 

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
2.1 גז  
2.1.ה תיקון מכלים  
2.2 דלק לסוגיו  
2.2.א תחנת דלק ותדלוק בעל העסק יציב בתחומי התחנה, כלי אצירה ל: פסולת אורגנית רטובה, פסולת יבשה, פסולת אריזות ובקבוקי פלסטיק. הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המכלים בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי המועצה. זאת בהתאם למספר עמדות התדלוק בתחנה והפונקציות הנוספות הקיימות בה (חנות נוחות, שרותי רחצת וניגוב רכב וכדומה). לא תותר הצגה ומכירה של מוצרי מזון לרבות בקבוקי מים בשטח התפעולי של תחנת הדלק.