יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

דרישות הרשות המקומית

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
1.1 בית מרקחת בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 3 שנים ולהציגם למחלקת תשתיות על פי דרישתה. 
1.2 א תמרוקים - ייצורם העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.
1.2 ב תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום העסק יוקם ויופעל אך ורק במבנה סגור
1.3 א תכשירים וציוד רפואי - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.
1.3 ב תכשירים וציוד רפואי - אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום העסק יוקם ויופעל אך ורק במבנה סגור
1.3 ד הרכבת ציוד רפואי  
1.5 ג מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: -חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינו הפסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו לאיגוד ערים לאיכות הסביבה על פי דרישה. בעל העסק יתקין וונטות באזורים בהם מתבצע סיווג בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת איגוד ערים לאיכות הסביבה. במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה. במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
1.7 מעבדת שיניים כל פסולת המכילה כספית תפונה על פי כל דין.