מתקדמים לארנונה במייל

מועצה אזורית הר חברון מזמינה את תושביה לקבל את שוברי הארנונה במייל
אם אתה בעל הסדר תשלום קבוע עם המועצה והינך מעוניין לקבל את החיוב החודשי בדוא"ל במקום בדואר רגיל אנא שלח אלינו הטופס המקוון שלהלן.


פרטי ממלא הבקשה:


 

 

 


(לדוגמא- בית 52) 

הצהרת המבקש/ת

הנני מאשר ומתחייב כי לא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות כלפיכם בקשר עם מתכונת משלוח זו.

מוסכם עליי כי דואר אלקטרוני שנשלח לכתובת המייל שצוינה להלן, ולא התקבלה אצלכם לגביו הודעה כי שיגורו נכשל, יחשב כנמסר לי ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורו.

ידוע לי ואני מסכים כי קבלת שובר התשלום והקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני הינה במקום קבלת השובר והקבלה באמצעות הדואר, לכל דבר ועניין.

ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת, באמצעות הודעה בכתב מטעמי לגזברות המועצה. ידוע לי כי השינוי על פי הודעה זו ייכנס לתוקף תוך 45 יום מיום ההודעה.

אישור הצהרת המבקש (חובה) שדה חובה