בס"ד

תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2023

שם הארגון: מתנ"ס הר חברון

שם מנכ"ל המתנ"ס: בני זרביב

           פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון ליצירת קשר:

            שם הממונה: שירן יצחק -מנהלנית המתנ"ס    

כתובת מייל: [email protected] 

טלפון: 073-2370634, 

הנהלת המתנ"ס ראתה ורואה חשיבות רבה בשילוב והעסקת עובדים עם מוגבלות

 במצבת כח-אדם של הארגון ועמידה ביעד אשר קבעה הנציבות.

סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2022:

מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בארגוננו -לשנת 2022

כפי שפורסמה באתר הנציבות:   בינונית/נמוכה/אי-עמידה

סטטוס ביחס לשנת 2021: עלייה ברמת העמידה ביעד.

מספר עובדים המועסקים בארגון כיום עומד על כ – 160

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה ביעד הייצוגי (5%):8

תמצית שנת 2022:

בשנה זאת מתנ"ס הר חברון פעל בהתאם ליעדי תכנית העבודה השנתית וניכר כי חלה עלייה בעמידה ביעד הייצוגי.

בשנה החולפת, מתנ"ס הר חברון יעד 2 תקנים למשרה מותאמת בתחום "צהרוני ניצנים" עבור אנשים עם מוגבלות ולמרות אופי המשרה התאמתה ופרסומה במקומות ייעודיים לא התקבלו פניות מועמדים ולא נרשמה הצלחה באיושם.

בנוסף, לטובת קידום המתנ"ס בנושא "מתן העדפה מתקנת"-התקימו מס' ישיבות סטטוס בנושא בשיתוף מנהל המתנ"ס ובמסגרת ישיבת צוות מנהלים בתחום נהלי העסקה פנימיים. בוצעה הדרכה בנושא והוסבר כי לכל מודעת פרסום רלוונטית תצורף הערת הבהרה בנושא: מתן העדפה מתקנת בהתאם לחוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות.                                        

במסגרת פרסומי משרות חדשות: נרשמו פניות רלוונטיות אך המועמדים הסירו מועמדות בשל המיקום הגיאוגרפי והקושי בהגעה לאזורנו ממקום מגוריהם.

מנהל המתנ"ס שלח מייל תפוצתי להסבר הדרכה בנושא למנהלי ורכזי התחומים להטמעה  ותהליכי הגיוס בוצעו ותועדו כנדרש ע"י ממונת התעסוקה במקרים הרלוונטיים.

במהלך שנה זאת, הממונה מטעם המתנ"ס ריכזה את התחום, עמדה על קשר רציף ורחב עם גורמים מטעם "תעסוקה שווה", ופעלה מולם לקבלת הדרכה בכל הנדרש.

בנוסף, נוצר קשר עם גורמים נוספים במועצה המקומית לקיום חשיבה משותפת בנושא ובהמשך לכך, נסגרו שת"פ בתחום.

בשל נסיבות הקורונה תכנית "פברואר יוצא מן הכלל" התקיימה במתכונת מצומצמת מהמצופה ונבצר מאיתנו לקיים את תוכניתנו ליצירת מפגשים משותפים לכלל העובדים עם אנשים עם מוגבלות. יחד עם זאת, לטובת קידום והעלאת המודעות, במהלך חודש דצמבר קיימנו הרצאה לעובדי המתנ"ס בשיתוף הרשות המקומית מטעם תכנית  "עמיתים לזכויות" של החברה למתנסים בנושא: מוגבלות שקופה במרחב הקהילתי והתעסוקתי ולאחריה, נשלח מייל תפוצתי עם סיכום הפעילות בצרוף פורמט "הצהרה בדבר  מוגבלות" לעובדי המתנ"ס לטובת קבלת התאמות שכלל הסבר מפורט מטעם הממונה התעסוקתית לשילוב אנשים עם מוגבלות.

לא ידוע על עובדים/ות חדשים/ות שנקלטו בארגון או שקודמו בתוך הארגון  בשנת זאת כיוון שלצערנו שגם אם כן, הנושא לא הועלה ע"י המועמד/העובד בפני חברי וועדת כ"א ובהתאם לא נרשם ועד כה לא התקבלו בקשות נוספות מצד עובדים קיימים להתאמות.

קוימו מס' דיונים בשיתוף מנהל המתנ"ס בדבר פתיחת משרות ייעודיות נוספות, שת"פ וביצוע פעולות בהתאם.

מסקנות:

בשנה החולפת המתנ"ס פעל בהלימה אל מול תכנית העבודה השנתית וכן הנושא תוחזק וטופל בשוטף באופן ניכר וטוב ואף נרשמה עלייה ביעד אחוזי ההעסקה.

ניכר כי הגברנו מודעות ותחום תעסוקה משלבת עלה לשיח הצוותי ובעיקר לאחר פעילות משמעותית שהתרחשה בתחום.

יחד עם זאת, עדיין איננו עומדים ביעד ההעסקה כמקובל בחוק.

אנו מבינים כי מיקומנו הגאוגרפי, אופי ההעסקה ובנוסף עניין הרגישות וצנעת הפרט המלווים את כל הנושא – עדיין מאתגרים את עמידתנו ביעד ועל כן עלינו לחזק את רמת המודעות הארגונית והעברת המידע בקרב עובדי המתנ"ס כמו כן, את פעולות הדברור והפרסום של כל העשייה בתחום .

נחוץ לקבוע תכנית שנתית מותאמת לקידום היעד לשנת 2023.

תכנית עבודה שנתית לשנת 2023

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2023:  5-7

מספר המשרות הייעודיות (למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 2

וכמו כן תינתן העדפה מתקנת בכל משרה רלוונטית שתוצע.

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: 14%

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע): תחום צהרונים, תחום ניקיון.

פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון:

בשל אי עמידתנו ביעדי ייצוג הולם בשנה החולפת, ורצוננו לעמידה ביעד זה לשנה הקרובה,

הוחלט כי: 

 ממונת התעסוקה  מטעם הארגון תמשיך ותפעל מול גורמים העוסקים בשילוב המפורסמים באתר הנציבות לקבלת ליווי והדרכה ולמחלקות נוספות במועצה האזורית ליצירת שת"פ ותרכז את כל הנושא באופן שוטף.

הארגון יפעל למתן העדפה מתקנת, בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

בכל פרסום מודעת דרושים רלוונטית מטעם המתנ"ס תרשם הערת הבהרה שתינתן העדפה מתקנת לפניית מועמד עם מוגבלות העומד בדרישות הסף.

ישלח מייל תפוצתי נוסף לעובדי הארגון בו יופיעו התקנה בחוק, פרטי הממונה לעניין זה מטעם הארגון ויודגש הרצון לקידום עובדים מתוך הארגון ו /או לקלוט עובדים חדשים עם מוגבלות משמעותית.

נפעל להרחיב את מעגל הפרסום באתרים ייעודיים עבור 2 משרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות לצד פעולות לקידום וביצוע כל הנדרש בנושא.

במהלך שנה זאת נקיים לפחות פעילות משמעותית נוספת לחיזוק המודעות הפנים ארגונית.

לטובת העשרת הידע המקצועי בתחום, הממונה במתנ"ס תצטרף השנה לקורס ממוני/ות ואחראי/ת על תעסוקת אנשים עם מוגבלות  מטעם " תעסוקה שווה".

בכוונתנו לקיים השנה את פעילות חודש "פברואר יוצא מן הכלל" 2023 בה יתקיימו אירועים משותפים לכלל עובדי המתנ"ס והמועצה בשיתוף אנשים עם מוגבלות לטובת קידום והעלאת המודעות  .

הפעולות יתועדו ע"י ממונית התעסוקה מטעם הארגון.

ישיבת הנהלה שבה הוצגה התוכנית ואושרה

התקיימה בתאריך: 28.12.22         

 

בכבוד רב

בני זרביב -מנכ"ל מתנ"ס הר חברון