יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

מס׳ פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

גזברות/ ארנונה

תשתיות מים וביוב

תברואה ומחזור

הערות

7.1 אירוח ולינה

 

 

 

 

 

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו״ב

פתיחת תיק

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

אישור מורשה נגישות

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

אישור מורשה נגישות

7.1 ג

בית אבות - מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס״ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

פתיחת תיק

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

אישור מורשה נגישות

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

פתיחת תיק

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

אישור מורשה נגישות

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

פתיחת תיק

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

אישור מורשה נגישות

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה בכל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
 הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק תעמוד בכל האמור בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994  ותקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

בעל פינת חי יעמוד בנוסף לאמור לעיל גם בכל האמור בנוהל השירותים הווטרינריים – פינות חי – מניעת מחלות ושמירה על רווחת בע"ח בפינת חי 25.5.2016 .

 

7.4 מים - נופש

7.4 א

בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

שתי עגלות אשפה 1100 ל'
 

אישור מורשה נגישות

חדר חומרים מסוכנים יתוכנן בכפוף לאישור איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה.

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

אישור מורשה נגישות

7.4 ג

בריכת זרמים (ג׳קוזי)

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

אישור מורשה נגישות

7.4 ד

מקווה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360 ל'

אישור מורשה נגישות

7.4 ה

בית מרחץ, מרחצאות

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'

אישור מורשה נגישות

7.5

מכון כושר, למעט אלה:

  1. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ״ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;

מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'

אישור מורשה נגישות

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'

אישור מורשה נגישות

7.7 עינוג ציבורי

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

אישור מורשה נגישות

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת

7.7 ב

קולנוע, תאטרון

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת 1100 ל׳ X 2

אישור מורשה נגישות

7.7 ג

קרקס

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות. שטח ציבורי - כתב התחייבות לניקיון והשבת האתר לקדמותו.

אישור מורשה נגישות

בעל עסק ימלא את הוראות  המועצה  בכל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. אין להציג בע"ח בקרקס אלא באישור ובתנאים שקבעה הממונה ע"פ חוק צער בעלי חיים ובהתאם לחקיקה הרלוונטית.

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות.

אישור מורשה נגישות

7.7 ה

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות.

אישור מורשה נגישות

אישור יועץ בטיחות.

7.7 ו

דיסקוטק

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות.

אישור מורשה נגישות

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות. שטח ציבורי - כתב התחייבות לניקיון והשבת האתר לקדמותו.

בשטח ציבורי – נדרש ביטוח שיפוי למקרה של פגיעת אזרח.

אישור מורשה נגישות

7.7ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

 

7.7ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות. שטח ציבורי – כתב התחייבות לניקיון והשבת האתר לקדמותו.

שטח ציבורי – ביטוח שיפוי למקרה של פגיעת אזרח.

אישור מורשה נגישות

אין לקיים ירידי בע"ח ,מופעים או תערוכות ללא אישור בכתב מהממונה על פי חוק צער בעלי חיים ובהתאם לחקיקה הרלוונטית הקיימת.

7.7 י

יריד מזון

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות. שטח ציבורי – כתב התחייבות לניקיון והשבת האתר לקדמותו.

שטח ציבורי – ביטוח שיפוי למקרה של פגיעת אזרח.

אישור מורשה נגישות

 

7.7יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות.

אישור מורשה נגישות

7.8 קייטנות

7.8 א

קייטנה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות.

 

7.8 ב

מחנה נוער

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות.

אישור מורשה נגישות

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳ X 3
לפחות.

לפי גודל האולם תקבע הכמות הסופית. קרטוניה, בקבוקים וזכוכית

 

כמו בסעיף 4.2.א'

 

7.10 שעשועים

7.10א

מיתקני שעשועים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳ X 2

קרטוניה

אישור מורשה נגישות

אישור יועץ בטיחות

7.10ב

לונה פארק

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות.

אישור מורשה נגישות

אישור יועץ בטיחות