יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

קבוצה 5 - מים ופסולת

מס׳ פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

גזברות/ ארנונה

תשתיות מים וביוב

תברואה ומיחזור

הערות

5.1 אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

5.1 ב

איסופה, הובלתה

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי המועצה כשהם ריקים ולאחר שעברו שטיפה במקום מאושר על פי כל דין.
 
 

5.1 ג

טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

5.2 מי שתייה - מיתקן להפקתם ולטיפול בהם

5.2 א

מיתקן התפלת מים

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

5.2 ב

מי שתייה - מיתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מיתקן להתפלתם

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

5.3 שפכים וקולחין

5.3 א

עיבודם, טיהורם, אחסונם

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

5.3 ג

הובלתם במכליות

פתיחת תיק

ע״פ הנחיות משרד הגנת הסביבה

ובריאות

ע״פ הנחיות משרד הגנת

הסביבה ובריאות

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי המועצה כשהם ריקים ולאחר שעברו שטיפה במקום מאושר על פי כל דין.