יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.
 

 

קבוצה 4 - מזון

מס׳ פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

גזברות/ ארנונה

תשתיות מים וביוב

תברואה ומיחזור

הערות

4.1 ביצים

4.1 א

ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל' X 2

קרטוניה

 

4.1 ג

מדגרה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'

 

4.1 ד

הובלתן לתחנת מיון

פתיחת תיק

 

4.2 בית אוכל - מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6

4.2 א

מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

מתחת ל50 מ׳ - עגלת אשפה

1100 ל׳

מעל ל50 מ׳ - 2 עגלות אשפה

1100 ל׳

קרטוניה
בקבוקים, זכוכית

אישור מורשה נגישות

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר,  בהתאם לאמור במסמך קווים מנחים למניעת מפגעי ריחות וזיהום אוויר מבתי אוכל ומסעדות – מרץ 2016
 המערכת האמורה תתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.
 בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, ממשרד הבריאות ו/או מאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הנחיות לתפעול ותחזוקה של מפריד שמנים ושומנים ו ותחזוקת מפרידי שמן-דלק ממים ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
 תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה, על פי דרישה.
 בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה, על פי דרישה.
 

בעל עסק, יעמוד בכל האמור בסעיף   6  בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בכל האמור בנוגע לטיפול בבשר.

4.2 ב

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

מתחת ל50 מ׳ - עגלת אשפה

1100 ל'

מעל ל50 מ׳ - 2 עגלות אשפה

1100 ל׳

קרטוניה
בקבוקים, זכוכית

כמו בסעיף 4.2.א'

[מא1] 

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

קרטוניה

[מא2]  כמו בסעיף 4.2.א'

 

4.3 בית קירור

4.3 א

לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

קרטוניה

 

4.3 ב

למזון אחר ומרכיביו

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

קרטוניה

 

 

 

 

 

 

 

4.4 בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם

4.4 ב

טיפול בבשר גולמי ואריזתו - ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב ניטור שפכים פעמיים בשנה

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

 

4.4 ז

טיפול בבשר גולמי ואריזתו - ביכולת ייצור שאינה העולה על 5 טונות ליום

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל' X 2

קרטוניה

 

4.5 חלב גולמי

4.5 ב

הובלתו

פתיחת תיק

 

4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

4.6 א

ייצורו, עיבודו אריזתו - מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

ייצורו, עיבודו אריזתו - מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

ניטור שפכים 3 פעמים בשנה

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

 

4.6 ג

אחסונו

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

קרטוניה

 

4.6 ד

הובלתו, הפצתו או חלוקתו

פתיחת תיק

 

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל״ב-

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל' X 2

קרטוניה

[מא3]  כמו בסעיף 4.2.א'

 

4.6 ו

ייצורו, עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום;

ייצורו, עיבודו אריזתו - מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב ניטור שפכים 3 פעמים בשנה

עגלת אשפה 1100 ל
קרטוניה' X 2

 

 

4.7 מזון לרבות משקאות - מכירתו

4.7 א

קיוסק

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360ל׳
בקבוקים
קרטוניה

הצהרת נגישות

4.7 ב

מרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

מתחת ל200 מ׳ - קרטוניה

עגלת אשפה 1100 ל' X 2

מעל 200 מ׳ – 3 עגלות 1100 ל׳

+דחסנית.

אישור מורשה נגישות

4.7 ג

אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל' X 2

קרטוניה

בעל העסק יפעל בהתאם לאמור ב:
 בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015   

הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים" .

אטליז יעבוד אך ורק בהתאם לסיווג שקיבל ממשרד הבריאות (בסיסי,ב1,ב2 או ג).
 חל איסור על הפשרת בשר אלא לצרכי טחינה בלבד.
 במידה ונחתכו אריזות בשר בהזמנה ללקוחות, הן תסומנה בנפרד בשם הלקוח ותאריך תפוגת הבשר כפי שמופיע באריזה המקורית ממנה נחתכו האריזות בהזמנה.
 באטליז תהיה פינת השמדה למוצרים פסולים למכירה או פגי תוקף.

4.7 ד

מרכול - כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

מתחת ל200 מ׳ - קרטוניה

עגלת אשפה 1100 ל' X 2

מעל 200 מ׳ – 3 עגלות 1100 ל׳

+דחסנית.

כמו בסעיף 4.2.א'

[מא4] 

4.8

משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360 ל'

מתקן איסוף בקבוקים והסכם פינוי.

אישור מורשה

נגישות