יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.
 

קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים

מס׳ פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

גזברות/ ארנונה

תשתיות מים וביוב

תברואה ומיחזור

הערות

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

[מא1] 

עגלת אשפה 1100 ל' X 2

הסכם פינוי פסולת פסדים

ותיק קבלות אישור פינוי פסדים לאתר מורשה

 

3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים

3.2א

בעלי חיים, למעט עופות - גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

תיק קבלות ריסוס עונתי בע״ח וקרקע.

תיק קבלות אישור פינוי פסולת בע״ח לאתר מורשה.

 

3.2ב

הצגתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

תיק קבלות אישור פינוי פסולת בע״ח לאתר מורשה.

הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק תעמוד בכל האמור בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

 

3.2ו

מספרה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360 ל'

 

3.2ח

עופות - גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל' X 2

תיק קבלות אישור פינוי פסולת בע״ח לאתר מורשה.

 

3.3 הדברה

3.3ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

מיכל מחזור והסכם פינוי מכלי

חומרי הדברה

 

3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

3.4א

ייצורם, אריזתם, אחסונם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

מיכל מחזור והסכם פינוי מכלי

חומרי הדברה
קרטוניה

 

3.4ג

מכירתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360 ל'

 

3.5 מזון לבעלי חיים

3.5א

ייצורו, עיבודו

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל', אריזות

 

3.5ב

אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו,

מכירתו

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

מיכל מחזור והסכם פינוי מכלי

חומרי הדברה

קרטוניה

בחנויות לממכר חיות מחמד :
 הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק תעמוד בכל האמור בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
 בעסק יאוחסנו ויימכרו אך ורק מזונות מאושרים ע"י משרד החקלאות עם תוויות בעברית.
 המזון יהיה  מונח על במות המוגבהות ב 30 ס"מ מהרצפה

3.6 פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" - כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ״א-1981 (להלן - תקנות הפסדים)

3.6א

איסופם

פתיחת תיק

תיק קבלות אישור פינוי פסדים לאתר מורשה עגלת אשפה 1100 ל'

 

3.6ב

עיבודם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

תיק קבלות אישור פינוי פסדים לאתר מורשה

עגלת אשפה 1100 ל'

 

3.6ג

מכירתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

תיק קבלות אישור פינוי פסדים לאתר מורשה

עגלת אשפה 1100 ל׳

 

3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

3.7א

ייצורם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳, קרטוניה, פסולת פלסטיק אריזות

 

3.7ב

אחסונם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳, קרטוניה