יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.
 

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

מס׳ פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

גזברות/ ארנונה

תשתיות מים וביוב

תברואה ומיחזור

הערות

2.1 גז

2.1 א

מילוי מכלים ומכליות

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

ניטור שפכים 3 פעמים בשנה

עגלת אשפה 360 ל'

כמות הגז המאוחסנת לא תעלה על 8 טון על- קרקעי

2.1 ב

אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360 ל'

כמות הגז המאוחסנת לא תעלה על 8 טון על- קרקעי

[מא1] 

2.1 ג

מכירתו, חלוקתו

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360 ל'

כמות הגז המאוחסנת לא תעלה על 8 טון על- קרקעי

 

2.1 ד

שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו

פתיחת תיק

חניית רכבי שינוע גז  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי המועצה כשהם ריקים מגז.  

2.1 ה

תיקון מכלים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'

 

2.1 ו

חניון למכליות

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'

 

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל' X  2

 

2.2 דלק לסוגיו

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

פתיחת תיק

 

אישור חיבור למערכת מים וביוב

ניטור שפכים 3 פעמים בשנה

עגלת אשפה 1100 ל' X  2 הצגת תוכנית חירום הגנת הסביבה

קרטוניה

הצהרת נגישות

2.2 ב

בית זיקוק

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

תוכנית פינוי אשפה מותאמת ע"פ חוק

 

2.2 ג

שינועו בצנרת

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

 

2.2 ד

אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט), התשל״ז- 1976

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

תוכנית פינוי אשפה מותאמת ע"פ חוק

 

2.2 ה

מסופי דלק

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

תוכנית פינוי אשפה מותאמת ע"פ חוק

 

2.2 ז

חניון למכליות דלק

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'

חניית רכבי שינוע דלק  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי העירייה כשהם ריקים מדלק.

2.2ח

שינועו במכליות

פתיחת תיק

ע"פ חוק שרותי הובלה

חניית רכבי שינוע דלק  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי העירייה כשהם ריקים מדלק.

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

פתיחת תיק

תוכנית פינוי אשפה מותאמת ע"פ חוק

הצגת תכנית חירום

 

2.4

תחנת כוח

פתיחת תיק

תוכנית פינוי אשפה מותאמת ע"פ חוק

הצגת תכנית חירום