יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

מס׳ פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

גזברות/ ארנונה

תשתיות מים וביוב

תברואה ומיחזור

הערות

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

 

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה )לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'
אם כתוצאה מהתהליך נוצרת פסולת בניין יש להתקשר מול אתר טיפול מורשה לפסולת בניין

תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.
 מותנה בקבלת היתר כדין ע"פ חוק עזר מחצבות של איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה.

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

מתקן מחזור נייר

קרטוניה

 

10.4 טקסטיל, דברי הלבשה

10.4א

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב ניטור שפכים פעמיים בשנה

עגלת אשפה 1100 ל׳
נייר, קרטון, אלקטרוניקה

 

10.4ב

גזירה, תפירה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן הסכם התקשרות מול קבלן פינוי מורשה

 

10.5

דברי הנעלה - ייצורם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'

קרטוניה

 

10.6 דשנים

10.6א

ייצורם, עיבודם, אריזתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'
קרטוניה

, פלסטיק

 

10.6ב

אחסונם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'
קרטוניה, פלסטיק

 

 

10.7 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם

10.7א

הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

פסולת בניין רמסע - פינוי עצמי

 

הפעלת העסק מותנית בבדיקת הרשות הסביבתית המוסמכתאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה  - שהעסק אינו גורם למטרדי זיהום אויר ומטרדים סביבתיים אחרים.

 

10.7ב

אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳
קרטוניה

אחסון פתוח (שלא באריזות סגורות כמו שקים וביגבג)   של חומרי גלם לבנייהיהיה על פי האמור במפרט האחיד הארצי של פריט 10.7 אפרק הגנת הסביבה

10.7ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

רמסע - פינוי עצמי. הסכם התקשורת מול אתר לפסולת בניין

 

10.8 חומרי חיטוי או ניקוי

10.8א

ייצורם, עיבודם, אריזתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

קרטוניה/פלסטיק

 

10.8ב

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳
קרטוניה

 

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו.

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳
קרטוניה/פלסטיק

תנאים פרטניים יינתנו בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי.

10.10 חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

10.10א

ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

פתיחת תיק

הצבת קרטוניה ומיכל אשפה בקיבולת מתאימה לאחר קבלת אישור מהמועצה

 

10.10ב

אחסונם

פתיחת תיק

הצבת קרטוניה ומיכל אשפה בקיבולת מתאימה לאחר קבלת אישור מהמועצה

 

10.10ג

מכירתם

פתיחת תיק

הצבת קרטוניה ומיכל אשפה בקיבולת מתאימה לאחר קבלת אישור מהמועצה

 

10.10ד

איסופם, שינועם

פתיחת תיק

הצבת קרטוניה ומיכל אשפה בקיבולת מתאימה לאחר קבלת אישור מהמועצה

 

10.10ה

טיפול באריזות משומשות

פתיחת תיק

הצבת קרטוניה ומיכל אשפה בקיבולת מתאימה לאחר קבלת אישור מהמועצה

 

10.10ו

טיפול בפסולת

פתיחת תיק

הצבת קרטוניה ומיכל אשפה בקיבולת מתאימה לאחר קבלת אישור מהמועצה

 

10.10ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

פתיחת תיק

הצבת קרטוניה ומיכל אשפה בקיבולת מתאימה לאחר קבלת אישור מהמועצה

 

10.11 חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי״ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור

10.11א

ייצורם, עיבודם, פיתוחם

פתיחת תיק

אסור בכל שטח שיפוט המועצה

10.11ב

מכירתם, אחסונם, אריזתם

פתיחת תיק

אסור בכל שטח שיפוט המועצה

10.11ג

שינועם, הובלתם, איסופם

פתיחת תיק

אסור בכל שטח שיפוט המועצה

10.11ד

מחזורם, הנצלתם

פתיחת תיק

אסור בכל שטח שיפוט המועצה

10.11ה

השמדתם, אתר להשמדתם

פתיחת תיק

אסור בכל שטח שיפוט המועצה

10.11ו

בחינתם, אתר לבחינתם

פתיחת תיק

אסור בכל שטח שיפוט המועצה

10.13

מרפדייה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה.

 

10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת

10.14א

ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם

אישור פתיחת

תיק עסקי

אישור חיבור למערכת מים וביוב

בדיקת התאמת תשתיות

ניטור שפכים שש פעמים בשנה

עגלת אשפה 1100 ל׳.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה.

 

10.14ב

פחחות, למעט פחחות רכב

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל'.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה.

 

10.14ג

מסגריה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב ניטור שפכים פעמיים בשנה

עגלת אשפה 1100 ל׳.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה.

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד הארצי לפריט 10.14 ג.

10.14ד

ייצור שלטים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה.

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד הארצי לפריט 10.14 ג.

10.14ה

אחסונם, מיונם, סחר בהם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה.

 

10.14ו

הרכבתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה.

 

10.14ז

גריטתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

הסכם פינוי מתכת

ושמירת תיק חשבוניות פינוי לאתר מורשה

 

10.16 עץ ומוצריו

10.16א

עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳. מיכל אצירה לפסולת ייעודית המיוצרת במפעל וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה.

 

10.16ב

ייצור רהיטים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳.
מיכל אצירה לפסולת עץ וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה

.

10.16ג

אחסונו ומכירתו

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

תכנית נגישות וחוות דעת יועץ נגישות

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

אישור פתיחת

תיק עסקי

אישור חיבור למערכת מים וביוב

ניטורי שפכים שש פעמים בשנה

עגלת אשפה 1100 ל'.
מיכל אצירה לפסולת ייעודית וכן התקשרות מול קבלן פינוי מורשה לפלסטיק ומוצריו

 

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 1100 ל׳

מתקן אצירה לנייר וקרטונים.
התקשרות מול קבלן פינוי מורשה