סקר נכסים במועצה אזורית הר חברון

שאלות ותשובות

סקר נכסים מבוצע בהתאם להנחיות משרד הפנים המחייבות כל רשות מקומית לבצע סקר כזה על מנת לדייק את חישוב חיובי הארנונה. הסקר נועד ליצור מצב של הלימה מירבית בין גודל הנכס לחיוב הארנונה. 

בשנים האחרונות התאפיינה מועצה אזורית הר חברון בצמיחה משמעותית במרחב וביישובים. הצמיחה הביאה עמה בשורות רבות: בניה מואצת, פיתוח, יזמות ותהליכי התמקצעות של המועצה ושל היישובים במגוון תחומי החיים.                                                                                                                            
הצמיחה והפיתוח מחייבים את המועצה כחוק להסדרת תהליכים ולבניית מנגנוני אכיפה וגבייה מסודרים הכוללים ביצוע סקר נכסים. 

לסקר מספר מטרות: 

- פעילות בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 - להבטיח נכונות והתאמה מלאה בין מספר וגודל הנכסים במציאות ביישוב לבין רישומי המועצה.

 - להביא לשוויון בין התושבים בתשלום המיסים הקבועים בחוק ולגביית מס אמת, על בסיס שיטת מדידה אחידה .

 

להלן מקבץ שאלות ותשובות הקשורות לסקר ו/או לאופן חיוב הנכסים בתשלום ארנונה כללית.

כיצד פועל סקר המדידה? 
המועצה בשיתוף היישובים יצאו לדרך במדידה, יישוב אחרי יישוב.                                         
הליך המדידה חל בעדכון הנהלת היישוב הן על ידי המועצה והן על ידי חברת המדידה ותיאום הליך המדידה ביישוב. חברת המדידות מבצעת את המדידות בשטח באמצעות מודדים שאושרו ע"י המועצה. המדידה מבוצעת באופן חיצוני לפי סדר הליכה בשטח ועל פי צורך באם נדרשת מדידה פנימית.  לאחר ביצוע המדידה, התשריט נשלח בדואר לתושב ומתקיימת קבלת קהל בישוב להגשת השגות. בהתאם להשגות מבצעים מדידה חוזרת במידת הצורך. לאחר הליך הבקרה נשלחת שומת ארנונה מעודכנת לתושב. 

 

מהי שיטת חישוב השטחים בצו הארנונה?
על פי צו המיסים, שיטת חישוב השטחים הקבועה בצו הארנונה במועצה הינה נטו, כלומר מודדים הכל לפי מידות החוץ של המבנה בהפחתת קירות חיצוניים.

 

מתי נדרשת מדידה בתוך הבית? 
מדידה חיצונית מאפשרת לקבל את נתוני הברוטו של הנכס בקומת הקרקע, כניסה לבית מאפשרת נגישות טובה יותר לקומות נוספות מרתף, קומה שניה וכדומה. מדידה פנימית בבית תיערך בהתאם לתנאי המדידה בשטח ובזמן הגשת השגה במידת הצורך.

 

מאיזה תאריך מתבצע עדכון שומת הארנונה בהתאם לנתוני המדידה החדשים? 
שובר תשלום עדכני יישלח בהתאם לתוצאות המדידה. במידה ויחול שינוי בשטחים החייבים בארנונה, הוא יחול החל מתאריך 1.1.20 ואילך

 

האם יהיה חיוב/זיכוי רטרואקטיבי? 
כן. במידה ויחול שינוי בשטחים החייבים בארנונה, הוא יחול החל מתאריך 1.1.20 ואילך. 

 

מה הדין במקרה של תושב שמסרב לאפשר למודדים להיכנס ולמדוד את הנכס? 
במקרה של סירוב לתאם מדידה, תוציא המועצה לתושב חיוב על פי הערכה, אשר מתבססת על מידע אחר שבידי המועצה, לרבות תשריטי מדידות קודמות. במקרה כזה, מאפשרת המועצה לתושב לתאם מדידה בתוך 30 יום. לאחר תקופה זו, תהיה השומה שנקבעה – תקפה

 

 איך ייתכן ששטח הנכס השתנה בעקבות סקר הנכסים, למרות שלא בוצע שום שינוי בנכס מיום שנבנה? 
אם לא בוצעו שינויים בנכס, ההפרשים בשטח הנכס בעקבות המדידה יכולים לנבוע ממספר סיבות:
א. יתכן שנתוני המדידה שהיו בידי המועצה טרם ביצוע הסקר, היו לא מדויקים                            
ב. יתכן שהנכס כולל שטחים אשר בהתאם לצו הארנונה היו אמורים להיות מחויבים ואשר פרטיהם לא היו ידועים למועצה כגון: סככות, חניות מקורות וכדומה
ג. יתכן כי חישוב החיוב שבוצע כתוצאה ממדידה קודמת לא היה מדויק


האם יש באפשרותי לערער על תוצאות המדידה? 
כן. התשריט של חברת המדידה נשלח לתושב יחד עם נתונים השוואתיים על השטחים החייבים בארנונה לפני המדידה ואחריה. לתשריט מצורף מכתב ובו מועדי קבלת קהל בהם הוא יכול להגיש השגה על התשריט. אין חובה להגיע עם מדידה נגדית, אך תושב שרוצה – יכול לעשות כן. במידה וכן – המדידה הנגדית חייבת להתבצע ע"י מודד מוסמך.

 

תודה על שיתוף הפעולה!