חברי ועדת הבחירות הנבחרים:

גמליאל רונית -יו"ר

ישעיהו ענת – חבר

מאיר הדסה – חבר

פסח לילך – חבר

סגל דוד - משקיף.

מזכיר בחירות –איציק רוזיליו