בעלי עסקים ויזמים יקרים,

מועצת הר חברון מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים בתחום המועצה, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

אחת ממטרות ראש המועצה לקידום העסקים בתחום המועצה הינה, מתן שירות מכוון ללקוח אשר אומץ ע"י מחלקת קידום ורישוי עסקים המרכזת למענכם את השירותים הניתנים

מועצת הר חברון רואה במגוון העסקים הפועלים בתחומה מנוף כלכלי ומקור לצמיחה.

עיקרי הרפורמה :

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים אשר מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאיםהמדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

השגה - אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.
 

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה ולאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

עיקרי הרפורמה
•    קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה).
•    קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.
•    בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.
•    הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו לאורך זמן (בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך).


מסלול רישוי מותאם לרמת מורכבות העסק מסלולי הרישוי הדיפרנציאליים יאפשרו התנהלות מותאמת לכל עסק לפי מורכבות העסק בחלוקה לארבע קטגוריות. הדבר יתבטא בתיקון לצו )שיפורסם לאחר אישור של התקנות בוועדת הפנים של הכנסת(, ויסווג את הפריטים לפי ארבעת המסלולים האלה: רישיון על יסוד תצהיר, היתר מזורז א', היתר מזורז ב' ומסלול רגיל. יישום בפועל של הנפקת רישיון או היתר מזורז לעסק במסלול מקוצר תלוי בפרסום מפרט אחיד לסוג העסק. כל עוד לא פורסם מפרט אחיד לסוג עסק מסוים המצוי במסלולים המקוצרים בצו, תוגש בקשה לרישיון לאותו סוג עסק במסלול רגיל. עוד חשוב לציין, כי החל מהמועד שבו ניתן יהיה לקבל רישיון עסק באחד המסלולים המקוצרים חלה חובה על בעלי העסקים לבקש את הרישיון באותו המסלול, אלא אם קיימת מניעה בחוק לכך. 

טבלת סיווג פריטים למסלולים דיפרנציאלים.pdf

שימו לב! במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד" – חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו, לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים  – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) ובנוסף גם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה מועצה אזורית הר חברון.

בעל עסק בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: : קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים במפרטים האחידים באתר משרד הפנים 

שלב 2 קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצה אזורית הר חברון בפרק דרישות כלליות מעסקים
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל 
העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור 
בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצה אזורית הר חברון בפרק דרישות פרטניות מעסקים
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל 
הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.