בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה על פי חוק 

לתשומת לבכם

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הינם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים.

 סיבות בגינם ניתן להגיש בקשה להנחה בטופס 1,

 • הנחות אזרח וותיק,
 • הנחות משרד הביטחון
 • הנכות בגין נכות
 • חיילים בסדיר / חיילים במילואים / בנות שרות
 • הורה יחיד
 • הנחות אחרות

מי זכאי להנחות אלו: באגרת לתושב המתפרסמת מיד שנה מתעדכנים כל הקריטריונים לזכאות להנחה. לפרטים והסבר מפורט לחץ כאן

המסמכים הנדרשים למילוי הבקשה:

 1. יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום בסוף הבקשה
 2. יש לצרף צילום ת”ז + ספח פתוח של שני בני הזוג במידה ויש
 3. חייל בסדיר- אישור רשמי מצה"ל
 4. נתמכי ביטוח לאומי /משרד הביטחון/משרד האוצר  – אישור על קבלת קצבה/ נכות
 5. עולה חדש-צילום ת"ז עם שינוי כתובת ותעודת עולה חדש.
 6. הנחה בשיעור של 90% עד 100 מ”ר לתקופה של 12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה חדש.
 7. משפחה יחידנית - יש לצרף הצהרה של הורה יחיד.
 8. הורים לילד נכה בגיר ( מעל גיל 18) – יש לצרף תצהיר הורה +צילום ת"ז של הילד הבגיר
 • הנחות בארנונה ניתנות על חיוב בסיווג מגורים בלבד ובהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה  (הנחה מארנונה), התשנ”ג- 1993.
 • לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסב את חשבון הארנונה על שם מבקש ההנחה.
 • תושב אשר עונה על מספר קריטריונים המזכים בהנחה לפי חוק, יזכה להנחה אחת בלבד – הגבוהה מבניהן
שם ההנחה תקציר מסמכים נדרשים  טופס הבקשה  
הנחות בגין נכות
נכה, אי כושר השתכרות של 75% ומעלה נכה המתקיים מקצבת ביטוח לאומי או מקצבת זקנה, ובתנאי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה. זכאי להנחה בשיעור של עד 80% (מדורג לפי אחוז נכות).  אישור המוסד לביטוח לאומי 
לדוגמה
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה בגין ילד נכה  הורה לילד נכה (עד גיל 18 או מעל גיל 18), המתגורר בבית המחזיק שמקבל עבורו
גמלת דמי מחיה מהמוסד לביטוח לאומי. שיעור ההנחה עד 33% לפי אחוז הנכות (עד 100 מ"ר). 
אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלה לילד נכה  למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה בגין ילד נכה בגיר בן או בת (מעל גיל 18), לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התשע''ה-2010, תעונק לו הנחה בשיעור של 33% לגבי 100 מ''ר משטח הדירה. צילום ת.ז של הילד
אישור המוסד לביטוח לאומי 
למילוי הטופס לחץ כאן 
 הנחה בארנונה בגין
נכות רפואית של  90% ומעלה
נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על-פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – תוענק לו הנחה בשיעור של 40%. אישור המוסד לביטוח לאומי על דרגת נכות רפואית 
לדוגמה
למילוי הטופס לחץ כאן
הנחה בארנונה בגין
נכה רדיפות הנאצים
מקבלת גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים (חוק כני רדיפות הנאצים). זכאי להנחה בשיעור של עד 66%* 1. אישור משרד האוצר
2. אישור זכאות לפיצויים ממשלת גרמניההולנדאוסטריה    
למילוי הטופס לחץ כאן
הנחה בארנונה לעיוורים בעל תעודת עיוור זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 90%. תעודת עיוור
לדוגמה 
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה בגין עולה חדש עולה חדש למשך שנה אחת מתוך 24 חודשים, 
זכאי להנחה בשיעור של 90% לגבי 100 מ''ר משטח הדירה.
(ההנחה ניתנת לתקופה של עד 12 חודשים)
תעודת עולה
לדוגמה
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחות למקבלי קצבה ממשרד הביטחון
הנחה בארנונה לחייל בשירות סדיר   
מתנדבת שירות לאומי 
המשרתים בשירות חובה בצה''ל מתנדבת שירות לאומי
זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100%* לגבי 70 מ''ר משטח דירתם. 

אישור קצין העיר על שירות סדיר (צה"ל) לדוגמה
אישור על שירות לאומי לדוגמה

למילוי הטופס לחץ כאן
הנחה בארנונה למשפחה שכולה בן משפחה של חלל צה"ל הזכאי לתגמול, זכאי להנחה בשיעור של עד 66%* אישור משרד הביטחון על זכאות לתמלוגים 
לדוגמה
למילוי הטופס לחץ כאן
הנחה בארנונה לנכה נפגע פעולות האיבה נכה משטרה נכה שב"ס  מקבל תגמול כנכה נפגע פעולות האיבה, זכאי להנחה בשיעור של עד 66%*  אישור משרד הביטחון על זכאות לתמלוגים 
לדוגמה
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה להורה של חייל בשירות סדיר פרנסתו הייתה על החייל ואין לו פרנסה למחייתו, וההורים מחזיקים בנכס. זכאי להנחה של עד 100%*  אישור משרד הביטחון על זכאות לתמלוגים לדוגמה
אישור ביטוח לאומי 
מחלקת תשמ"ש
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה לפדויי שבי  כל מי שהיה שבוי במסגרת מלחמה, בעל תעודה מתאימה ומחזיק בנכס. זכאי להנחה בשיעור של עד 20% אישור ועדת פדויי שבי של משרד הביטחון  למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחות אחרות 
 הנחה בארנונה למקבלי קצבת זקנה
מטעם הביטוח הלאומי 
הנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו של תושב הר חברון,
המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי. מותנה בעמידה במבחן הכנסה לאזרח ותיק.
צילום תעודת זהות + ספח 
אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זיקנה לדוגמה
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה בגין זקנה + הבטחת הכנסה  אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו,
בתנאי שמשולמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה. 
צילום תעודת זהות + ספח 
אישור מביטוח לאומי על קבלת זיקנה וקצבת הבטחה לדוגמה
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה למקבלי 'גמלת סיעוד' 
מהמוסד לביטוח לאומי  
הנחה בשיעור של 70% לזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי. צילום תעודת זהות + ספח 
אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת סיעוד 
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה להורה יחיד

"משפחה חד הורית" כהגדרתה בחוק משפחות חד הוריות או פרוד/ה מעל 24 חד' או בהליכים מעל 24 חד' המחזיק בנכס. זכאי להנחה בשיעור של עד 20% . 

צילום תעודת זיהוי  + ספח
הסכם גירושין המעיד על חזקת הילדים
למילוי הטופס לחץ כאן 
הנחה בארנונה בגין משרת מילואים פעיל  חיילת בשירות מילואים פעיל כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008,
המחזיקה ומתגוררת בנכס ביישובי מעוצה אזורית הר חברון זכאית להנחה בשיעור 5% מגודל הנכס.  למידע נוסף לחצו כאן
צילום תעודת זהות + ספח 
תעודת משרת מילואים פעיל שבהצדעה 
חוזה שכירות 
למילוי הטופס לחץ כאן 
 


* מוגבל לשטח עד 70 מ"ר. למשפחה בת 6 נפשות ומעלה מוגבל לשטח עד 90 מ"ר.* 

שימו לב!

 • לכל בקשה להנחה יש לצרף את טופס הבקשה המתאים
 • לכל בקשה להנחה יש לצרף צילום ת”ז + ספח של 2 בני הזוג.
 • לכל בקשת הנחה ישנו הסבר מפורט – אנא קראו בעיון רב וצרפו את כל המסמכים הנדרשים
 • באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.
 • בקשה להנחה אשר תוגש ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים – תידחה באופן מיידי