בקשה להנחה בארנונה לחייל/ת מילואים פעיל/ה
תושב/ת נכבד/ה,
חייל/ת בשירות מילואים פעיל זכאי/ת להנחה בארנונה כמפורט להלן:
חייל/ת בשירות מילואים פעיל כהגדרתו/ה בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008, המחזיק/ה ומתגורר/ת בנכס ביישובי מועצה אזורית הר חברון זכאי/ת להנחה בשיעור 5% מגודל הנכס.
לצורך קבלת ההנחה יש להמציא:
> תעודת משרת מילואים פעיל או טופס 3010 מאתר המילואים ברשת: לחץ כאן
> במידה והנך שוכר/ת בנכס יש להמציא חוזה שכירות בתוקף לשנה אחת לפחות
> צילום תעודת זהות (כולל צילום ספח פתוח)
בשכירות - ההנחה תנתן עד לתאריך תפוגת האישור / התעודה או עד למועד סיום השכירות בנכס, המוקדם מביניהם.
 

הצהרה לשנת 2024 - חייל מילואים פעיל:

פרטי המצהיר/ה:

 

רשום את שמך המלא כפי שמופיע במשרד הפנים

 

פרטי הנכס

 
 
פרטי המתגוררים עימי בנכס: (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטימספר זהותתאריך לידהיחס קרבה
 
העלאת המסמכים הדרושים:
 
הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים מדויקים ומלאים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנדרשתי למלא וכן כי זוהי דירת מגורי הקבועה.
ידוע לי כי המועצה רשאית לבצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי.
ידוע לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה, תבוטל ההנחה שניתנה לי על סמך בקשתי זו, אדרש לשלם את כל המגיע ממני, בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים כי במקרה הנ"ל תחייבו אותי בהוצאות החקירה, ככל שיעלו, ואני מתחייב לשלמן מיידית עם קבלת החיוב מכם.