מהי הארנונה?

ארנונה כללית היא מס המוטל על המחזיקים בדירות מגורים או כל מבנה אחר המשמש למסחר, כגון חנויות ומשרדים, מלאכה ותעשיה, קרקע או אדמה חקלאית.

הטלת הארנונה מעוגנת בפקודות העיריות ובפקודת המועצות המקומיות מ-1941, שהוחלפה בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) וכן בצו המועצות המקומיות (א) ,

התשי"א -1950, ובצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג 1953.

בכל שנה מחליטה הכנסת בחוק ההסדרים במשק את שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות. כמו - כן קובעת הכנסת את שיעורי התעריפים המינימליים והמקסימליים, בהתאם לסוגי השימושים השונים. מליאת המועצה מחליטה כל שנה בצו הארנונה על הטלת המס, וקובעת את התעריפים על פי סוגי המבנים והנכסים והשימושים השונים. תעריף הארנונה למגורים שנקבע על ידי מועצה האזורית הר חברון הינו התעריף המינימלי הקבוע בחוק.

מי זכאי להנחה מארנונה?

המועצה האזורית הר חברון מעניקה את ההנחות בשיעורים המרביים שאושרו בתקנות. ההנחות שניתנות מבוססות על נתונים שמתקבלים במועצה מהבקשות להנחה המוגשות על ידי התושבים, המסמכים המצורפים אליהם, ומגורמי חוץ שונים (ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכו'). באם מגיעה לך הנחה, על פי המידע והטבלאות המופיעות בהמשך, אנא פנה למחלקת הגביה או למזכירות הישוב לקבלת הטפסים המתאימים והדרכה למילויים.

כיצד מגישים בקשה להנחה מארנונה?

ניתן להשיג טפסים לבקשה להנחה במזכירות הישובים או לפנות טלפונית למחלקת הגביה וטופס מתאים ישלח לביתכם. מומלץ להתייעץ עם מחלקת הגביה בדבר הטופס המתאים לכל בקשה, האישורים הנדרשים, מסמכים שיש לצרף וכדומה.

הנחיות וכללים

 • בקשות להנחה יש להגיש לכל המאוחר עד חודש מרץ. טפסים שימולאו כנדרש ועד התאריך הנ"ל ייענו עד חודש מאי. במידה ותאושר תינתן הנחה רטרואקטיבית מ-1 לינואר לאותה השנה.
 • בקשה שתגיע ללא כל הפרטים או המסמכים הנדרשים, לא תטופל.
 • כל בקשה שתוגש החל מחודש אפריל במידה ותאושר, תאריך הזיכוי בהנחה הנו מתאריך קבלת הבקשה במחלקת הגביה.
 • זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. כמו כן, במידה והנכס הנוסף נמצא בתחומי רשות אחרת, יש להביא אישור שאינו מקבל הנחה על אותו הנכס.
 • זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים יקבל הנחה עבור אותן חלק של הזמן שבו הוא מחזיק בנכס.
 • זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת כספים עד יום 31 לדצמבר באותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה, ותיווסף ליתרת הארנונה.
 • במידה וקיימת זכאות להנחות שונות, תינתן לזכאי הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק בנכס, שלגביו ניתנה הנחה.
 • ההנחה ניתנת עד 31 בדצמבר. בתחילת כל שנה אזרחית, יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים.

 

סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה

מסמכים נדרשים

הנחת

 אזרח ותיק

 

 

 

הנחת אזרח ותיק

שמקבל ק. זיקנה / שאירים / תלויים / נכות בשל פגיעה בעבודה

25% עד 100 מ"ר

אישור ביטוח לאומי וטופס בקשה (מס' 1)

הנחת אזרח ותיק

העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים (בהתאם למבחן הכנסה)

עד 30%
(מוגבל לשטח עד 100 מ"ר)

אישורי הכנסה: 3 תלושי שכר אחרונים או תלושי פנסיה אחרונים, שסך כל הכנסותיו של המבקש, אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק (לזוג עד 150%) (טופס 2)

אזרח ותיק המקבל גמלת אבטחת / השלמת הכנסה

ומקבל ק. זקנה / שארים / תלויים / נכות בשל פגיעה בעבודה

עד 100%
(מוגבל לשטח עד 100 מ"ר)

אישור המוסד לביטוח לאומי וטופס בקשה

(מס' 1)

גמלת סיעוד לפי חוק ביטוח לאומי

מקבל "גמלת סיעוד" מהמוסד לביטוח לאומי

עד 70%

אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה

הנחות

 בגין נכות

 

 

 

נכה, אי כושר השתכרות של 75% ומעלה.

נכה המתקיים מקצבת ביטוח לאומי או מקצבת זקנה, ובתנאי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה

עד 80%
מדורג לפי אחוז הנכות

אישור המוסד לביטוח לאומי

ילד נכה

הורה לילד נכה (עד גיל 18 או מעל גיל 18), המתגורר בבית המחזיק שמקבל עבורו גמלת דמי מחיה מהמוסד לביטוח לאומי

עד 33% לפי אחוז הנכות
(עד 100 מ"ר)

אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלה לילד נכה

נכה 90% - נכות רפואית

נכה בעל דרגת נכות רפואית מוכרת בשיעור 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו דרגת נכות 90% ומעלה כאמור

עד 40%

אישור ביטוח לאומי על דרגת נכות רפואית

נכה רדיפות הנאצים

מקבל גימלת נכות בשל רדיפת הנאצים (חוק כני רדיפות הנאצים)

עד 66%*

אישור משרד האוצר
אישור זכאות לפיצויים מממשלת גרמניה/הולנד/אוסטריה.

עיוור

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד

עד 90%

תעודת עיוור

 

הנחות אחרות

 

 

 

עולה חדש

עולה חדש עד 24 חודשים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים

עד 90%
(עד 100 מ"ר)

תעודת עולה (ההנחה ניתנת לתקופה של עד 12 חודשים)

הורה יחיד

"משפחה חד הורית" כהגדרתה בחוק משפחות חד הוריות או פרוד/ה מעל 24 חד'

או בהליכים מעל 24 חד' המחזיק בנכס

עד 20%
 

צילום תעודת זיהוי  + הסכם גירושין המעיד על חזקת הילדים

הבטחת הכנסה ביטוח לאומי בתנאי שקיבל הגימלה משנת 1.1.2003 וברציפות

מקבל קצבה להבטחת הכנסה מהמסד לבטוח לאומי

עד 70%

אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה 6 חודשים רצופים

הבטחת תשלום דמי מזונות

בתנאי שקיבל הגימלה משנת 1.1.2003 וברציפות

מקבלת תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות

עד 70%

אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה 6 חודשים רצופים.

חסיד אומות העולם

חסיד אומות העולם ובן זוגו

עד 66%

אישור "חסיד אומות העולם" מרשות הזיכרון "יד ושם"

 

"אסיר ציון"

 

המקבל תגמול כ"אסיר ציון"

עד 66% *

 

אישור המוסד לביטוח לאומי

 

בן משפחת "הרוג מלכות"

בן משפחה של "הרוג מלכות"

עד 66% *

אישור המוסד לביטוח לאומי

הנחות

משרד הביטחון

 

 

 

 

חייל/ת בשירות סדיר

מתנדב/ת בשירות לאומי

משרת שירות סדיר עד תום 4 חודשים מהשחרור, המחזיק בנכס

100% *

אישור קצין העיר (צה"ל) / שירות לאומי

משפחה שכולה

בן משפחה של חלל צה"ל הזכאי לתגמול

66% *

 

אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים

 

נכה צה"ל

מקבל תגמול כנכה צה"ל

66% *

 

אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים

 

נכה נפגע פעולות איבה

מקבל תגמול כנפגע פעולות איבה

66% *

אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים

נכה משטרה/ שב"ס

מקבל תגמול כנכה משטרה/שב"ס

66% *

אישור המשרד לביטחון פנים על זכאות לתגמולים

הורה של חייל בשרות סדיר

פרנסתו הייתה על החייל ואין לו פרנסה למחייתו. וההורים מחזיקים בנכס

100% *

אישור משרד הביטחון, ביטוח לאומי, מח' תשמ"ש.

פדויי שבי

כל מי שהיה שבוי במסגרת מלחמה ,בעל תעודה מתאימה ומחזיק בנכס

עד 20%

אישור ועדת פדויי שבי  של משרד הביטחון

 

* מוגבל לשטח עד 70 מ"ר. למשפחה בת 6 נפשות ומעלה מוגבל לשטח עד 90 מ"ר.

 

זכאים להנחה בשל מצב כלכלי - מבחן הכנסה-טופס 2

בהתאם לתקנות החל מחודש ינואר 2018 הנחה בשל מצב כלכלי תינתן לפי "מבחן הכנסה", המבוסס על ההכנסה החודשית ממוצעת לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2017 או ממוצע חודשי לחודשים ינואר עד דצמבר 2017 של המבקש (המחזיק)  ושל המתגוררים עמו בנכס ועל פי מספר הנפשות המתגוררות עמו בנכס.

טופס הבקשה להנחה יוגש בטופס 2 ובו תצוין הצהרת הכנסות המחזיק והמתגוררים עמו בדירה.

לבחינת הזכאות, על שכיר לצרף לבקשה תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2017, או תלושי שכר לחודשים ינואר- דצמבר לשנת 2017 (בהתאם למסלול הנבחר) ואילו עצמאי יצרף שומת הכנסה החייבת במס או דו"ח רווח והפסד של השנה המבוקשת כפי שנקבעה בשומת מס הכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב 12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים הקובעים.

לגבי מקורות הכנסה נוספים, יש לצרף על פי הבחירה שלכם, אוקטובר עד דצמבר או ינואר עד דצמבר לשנת 2017.

נא סמן ב-X  במשבצת המתאימה לפי בחירתך?

אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר,    דצמבר 2017 .

אני מעוניין שהכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר 2017.

"הכנסה": הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס והמתגוררים עמו מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, ולמעט:

 • קיצבת ילדים במשפחות בנות 4 ילדים או יותר.
 • קיצבה לפי תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, במשפחות בנות 4 ילדים או יותר.
 • לגבי הכנסה משכר דירה, אם מגיש הבקשה השכיר דירת מגורים ושכר דירה אחרת למגוריו יש להעביר חוזה שכירות שני הנכסים, יש לציין את ההפרש בהכנסה בלבד (במידה וקיימת).

  מחצית מהכנסתם של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס.

 

טבלה לחישוב ההנחה

הכנסה  חודשית  ממוצעת  בש"ח  בשנת  הכספים  2017     

 

טבלת הכנסה למבחן הכנסות 
הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2020
מס' נפשות עד הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח 
מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה 
1 2,889 2,889 3,322 3,322 3,755 3,755 5,300
2 4,334 4,334 4,984 4,984 5,634 5,634 7,951
3 5,027 5,027 5,781 5,695 6,438 6,438 9,219
4 5,720 5,720 6,578 6,578 7,436 7,436 10,494
5 7,239 7,239 8,325 8,325 9,411 9,411 10,494
6 8,759 8,759 10,073 10,073 11,387 11,387 16,070
שיעור הנחה  עד 80% עד 60% עד 40% עד 20%
 
מס' נפשות עד הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח 
מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה 
7 10,279 10,279 11,821 11,821 13,362 13,362 18,858
8 11,798 11,798 113,568 13,568 15,338 15,338 21,646
9 13,318 13,318 15,316 15,316 17,313 17,313 24,434
שיעור הנחה  עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%
 
10 ומעלה  עד 1,480 לנפש עד 1,702 לנפש עד 1,924 לנפש עד 2,715 לנפש
שיעור הנחה  עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%
 

הנחה למבקש נזקק

הנחה למבקש נזקק תינתן לתושבים אשר אינם נמנים על קבוצות הזכאים שפורטו לעיל, ואשר נקלעו למצב חומרי חדש ושנגרמו להם הוצאות חריגות וגבוהות במיוחד בשל:

 • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, של המבקש או של בן משפחתו.
 • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
 • תדפיס ח-ן בנק שלושה חודשים אחרונים.
 • תושב שלא עובד- אישור ביטוח לאומי מעמד לא עובד .

  המבקש הנחה לפי סעיף זה יגיש בקשה לפי טופס 2, בצרוף פרטים ומסמכים כפי שיתבקש.

ועדת ההנחות חריגים :

בתאום עם מחלקת רווחה המועצה תדון בבקשה.

גובה ההנחה: עד 70%.

הנחה לבניין חדש

הנחה בשיעור 100% עד שישה חודשים תינתן בהתמלא כל התנאים הבאים:

 • המבקש הוא המחזיק.
 • המחזיק הוא הבעל הראשון של הבניין.
 • הבניין חדש.
 • בנייתו נסתיימה.
 • הבניין ראוי לשימוש.
 • אין משתמשים בו.

הנחה לבניין חדש קבלן

הנחה בשיעור 30% לתקופה מעל 6 חודשים עד 18 חודשים תינתן בהתמלא כל התנאים הבאים:

 • קיום כל התנאים בסעיף הקודם (הנחה לבנין חדש).
 • המחזיק הוא "קבלן", כלומר מי שחייב בתשלום מס הכנסה בעת מכירת הבניין.
 • המבקש הגיש בקשה מנומקת לוועדת ההנחות.
 • הוועדה שוכנעה כי יש טעמים המצדיקים אי אכלוס הבניין, וצורפה חוות דעת מהנדס הרשות.

הנחה לבניין ריק אחר

הנחה בשיעור 100% עד שישה חודשים תינתן בהתמלא כל התנאים הבאים:

 • אין משתמשים בנכס ברציפות בתקופה בגינה הוגשה הבקשה.
 • הבניין ריק ברציפות בתקופה בגינה הוגשה הבקשה.
 • המבקש הודיע במועד שחדלו להשתמש בנכס.
 • ההנחה יכולה להינתן רק פעם אחת לבעלים של הנכס.
 • ההנחה תינתן בסיום התקופה (6 חודשים) מיום שהוגשה הבקשה (בינתיים יש לשלם את הארנונה), וקבלת כל מסמכים שנדרשו.

הנחה למפעל / עסק השוכר מבנה מהישובים

מפעל סגור ולא פעיל, אשר הישוב אינו מחייבו בשכר דירה או תשלום כלשהו, יקבל פטור. במידה והישוב מחייב שכר דירה חלקי, או תשלום חלקי כלשהו, יקבל בעל העסק הנחה באותו יחס.

הנחה לעוסק זעיר

ההנחה תינתן על ידי ועדת ההנחות בהתמלא כל התנאים הבאים:

 • המחזיק הוא בעל העסק ואין בבעלותו עסק נוסף.
 • שטח הנכס אינו עולה על 75 מ"ר.
 • מלאו לבעל העסק 65 שנים לגבר או 60 שנים לאישה.
 • בעל העסק מוגדר כעוסק זעיר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ.
 • בעל העסק זכאי להנחה מארנונה לפי מבחן הכנסה עבור דירת המגורים שבה הוא מחזיק.

שיעור ההנחה יהיה כשיעור ההנחה שניתנה לו על דירת מגוריו, אבל רק על 40 מ"ר ראשונים משטח העסק.

הנחת תשלום בהוראת קבע

למשלם בהוראת קבע תינתן הנחה של 1%.

הנחת תשלום שנתי

למשלם את מלוא החיוב השנתי בתשלום אחד עד 31.1.18 תינתן הנחה של 1%.

השכרת בית

תושב המשכיר בית שבבעלותו לתקופה של שנה ומעלה וחפץ שתשלום הארנונה יחול על שוכר הבית, ישלח צילום חוזה שכירות חתום וצילומי תעודת זהות השוכר. העברת החיוב על שם השוכר תחול רק מים קבלת החוזה במחלקת הגביה.

מכירת בית

תושב המוכר בית בבעלותו, ישלח צילום חוזה מכירה חתום בצירוף הצהרה שלו ושל הקונה על המכירה והעברת החזקה לקונה, בצירוף צילום תעודת זהות, בכדי שחיובי הארנונה יחולו על הקונה. אין למכור בית בטרם שולם מלוא חוב הארנונה וכן חובות אחרים למועצה, במידה וקיימים.

הודעה על שינוי חזקה ו/או מצב המבנה

בעל עסק, חקלאי או כל בעל נכס אחר, מתבקש ליידע מיידית את מחלקת הגביה בכתב על כל שינוי החל בחזקה על המבנה או על שטחי חקלאות כגון: העברת בעלות, מכירה, פינוי ציוד והעברת המבנה ליישוב וכדומה. כל עוד המבנה לא פונה כל ציוד והועבר לרשות היישוב יחויב המבנה שברשותכם בארנונה. כמו כן, מבנה הפועל רק בחלק מימות השנה יחוייב בארנונה על כל השנה.